Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ATM S.A. zgłoszone przez akcjonariuszy Spółki

Raport bieżący 18/2014 z 10.07.2014

Podstawa prawna: inne uregulowania

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że otrzymał zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 16 lipca 2014 roku następujących kandydatur do Rady Nadzorczej ATM S.A.:

Pan Grzegorz Domagała — kandydat na członka Rady Nadzorczej Spółki, którego zamierza zgłosić Pan Maciej Krzyżanowski

Pan Sławomir Kamiński — kandydat na członka Rady Nadzorczej Spółki, którego zamierza zgłosić Pan Piotr Puteczny

Pan Rafał Mania — kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, którego zamierza zgłosić ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Pan Mirosław Panek — kandydat na niezależnego członka R
Wersja do druku

Raport bieżący 19/2014 z 14.07.2014
Zawiadomienie o zbyciu znaczącego pakietu akcji

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „ALTUS TFI”) o zmniejszeniu przez fundusze przez nie zarządzane stanu posiadania akcji Spółki o co najmniej 2% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Do zmniejszenia doszło w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 10 lipca 2014 r.

Bezpośrednio przed zbyciem akcji ALTUS TFI posiadało 3 741 325 akcji Spółki, stanowiących 10,29% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania 3 741 325 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,29% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem po zmianie udziału ALTUS TFI posiada 3 651 975 akcji, co stanowi 10,05% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 3 651 975 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,05% ogólnej liczby głosów.

Dodatkowo ALTUS TFI poinformowało, że nie wyklucza w perspektywie 12 miesięcy dalszego nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej, informacji napływających ze Spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu

ady Nadzorczej Spółki, którego zamierza zgłosić ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Pan Tomasz Tuchołka — kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, którego zamierza zgłosić ATP FIZ AN

Życiorysy wyżej wymienionych kandydatów znajdują się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atm.com.pl w zakładce Inwestor/Walne Zgromadzenia/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 16.07.2014 r./Kandydaci do Rady Nadzorczej.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu