Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 20/2014 z 16.07.2014

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. o zwiększeniu przez fundusz przez nie zarządzany: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (dalej „Aviva OFE”) stanu posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Do zwiększenia doszło w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, zawartych w dniu 10 lipca 2014 r.

Przed nabyciem akcji Aviva OFE posiadał 1 815 951 akcji Spółki, stanowiących 4,997% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania 1 815 951 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,997% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem, na dzień 15 lipca 2014 r. na rachunkach papierów wartościowych Aviva OFE znajdowało się 2 915 951 akcji, co stanowi 8,02% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 2 915 951 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 8,02% ogólnej liczby głosów.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu