Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 25/2014 z 17.07.2014

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 lipca 2014 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych — 9 119 040 głosów, 37,7% na ZWZ, 25,1% ogółem;
ING Otwarty Fundusz Emerytalny (wraz z ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny) — 5 008 749 głosów, 20,7% na ZWZ, 13,8% ogółem;
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (fundusze przez nie zarządzane) — 4 737 675 głosów, 19,6% na ZWZ, 13,0% ogółem;
Piotr Puteczny z żoną — 2 243 066 głosów, 9,3% na ZWZ, 6,2% ogółem;
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 1 815 951 głosów, 7,5% na ZWZ, 4,997% ogółem.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu