Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 26/2014 z 17.07.2014

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „ALTUS TFI”) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na skutek rozliczenia w dniu 15 lipca 2014 r. transakcji zbycia przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI akcji ATM S.A.

Bezpośrednio przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez ALTUS TFI posiadały łącznie 3 652 906 akcji Spółki, co stanowiło 10,05% kapitału zakładowego Spółki i dawało prawo do 3 652 906 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,05% ogólnej liczby głosów.

W wyniku wyżej opisanego zbycia akcji fundusze zarządzane przez ALTUS TFI posiadają łącznie 2 352 906 akcji Spółki, co stanowi 6,47% kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do 2 352 906 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto ALTUS TFI poinformowało, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz, iż brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej w stosunku do akcjonariuszy.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu