Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji

Raport bieżący 27/2014 z 21.07.2014

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że otrzymał zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zwiększeniu przez fundusze przez nie zarządzane: ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „DFE”) stanu posiadania akcji Spółki o co najmniej 2% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Do zwiększenia doszło w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 15 lipca 2014 r.

Przed nabyciem akcji OFE i DFE posiadały 6 041 009 akcji Spółki, stanowiących 16,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania 6 041 009 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 16,62% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 18 lipca 2014 r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajduje się 7 163 003 akcji, co stanowi 19,71% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 7 163 003 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 19,71% ogólnej liczby głosów.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu