Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący 28/2014 z 14.08.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym podpisała z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę na kredyt inwestycyjny w wysokości 30 mln zł. Kredyt przeznaczony jest na zrefinansowanie poniesionych w latach 2012-2014 nakładów inwestycyjnych na budowę Centrum Danych ATMAN w Warszawie.

Umowa posiada klauzulę pozwalającą na przedterminową spłatę części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki od kredytu zostały określone na bazie stawki WIBOR 1M plus marża banku.

Umowa kredytowa została zawarta na okres 5 lat. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

  • hipoteka umowna do kwoty najwyższej 45 mln zł ustanowiona na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. na nieruchomości, na której wybudowane zostały budynki serwerowni w ramach Centrum Danych ATMAN,
  • cesja z polisy ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych w zakresie ubezpieczenia budynków i budowli znajdujących się na ww. nieruchomości,
  • pełnomocnictwo do obciążenia rachunków Spółki w banku.

Strony umowy kredytowej zobowiązały się ponadto zawrzeć w terminie miesiąca od dnia uruchomienia kredytu transakcję ograniczającą ryzyko stopy procentowej (IRS) w celu ograniczenia ryzyka zmienności stopy procentowej dla 18,75 mln zł kwoty wykorzystanego kredytu na okres co najmniej 2 lat.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa nie zawiera kar umownych, ani postanowień odbiegających od ustaleń typowych dla tego rodzaju umów.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu