Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą

Raport bieżący 04/2014 z 11.02.2014

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki o nabyciu przez podmiot, którego interesy są równoważne z interesami Członka Zarządu — ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 3 786 akcji Spółki, których wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro:

  • kupno 1 486 akcji, w dniu 31.01.2014 r., cena 11,58 zł
  • kupno 600 akcji, w dniu 05.02.2014 r., cena 11,87 zł
  • kupno 600 akcji, w dniu 06.02.2014 r., cena 11,95 zł
  • kupno 1 100 akcji, w dniu 07.02.2014 r., cena 11,93 zł

Transakcje zostały zawarte w trybie sesyjnym zwykłym na GPW w Warszawie.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu