Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 05/2014 z 17.04.2014

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „ALTUS TFI S.A.”) o zmianie ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na skutek rozliczenia w dniu 17 kwietnia 2014 r. transakcji nabycia na rynku regulowanym 82 436 akcji ATM S.A. z dnia 14 kwietnia 2014 r. W związku z tą transakcją łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. przekroczyła próg 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 3 620 040 akcji Spółki, co stanowiło 9,96% kapitału zakładowego Spółki i dawało łącznie 3 620 040 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,96% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 3 702 476 akcji Spółki, co stanowi 10,19% kapitału zakładowego Spółki i daje łącznie 3 702 476 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi też 10,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem, ALTUS TFI S.A. nie wyklucza w perpektywie 12 miesięcy od dnia przekroczenia udziału 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce dalszego nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej, informacji napływających ze Spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu