Stanowisko Zarządu ATM S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATM S.A. ogłoszonego przez Fisterra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2014 r.

Raport bieżący 06/2014 z 23.04.2014

Podstawa prawna: art. 80 Ustawy o ofercie — stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Zarząd”), niniejszym przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji zwykłych w kapitale zakładowym Spółki („Wezwanie”) ogłoszonego przez Fisterra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wzywający”) w dniu 11 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z dokumentem Wezwania, Wzywający zamierza nabyć, w wyniku Wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 36.343.343 akcji stanowiących (łącznie z akcjami posiadanymi przez Wzywającego) 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 36.343.343 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (łącznie z akcjami posiadanymi przez Wzywającego) 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

I. Zastrzeżenia

Na potrzeby sporządzenia niniejszego stanowiska, Zarząd dokonał analizy następujących, dostępnych mu zewnętrznych źródeł informacji i danych:

dokumentu Wezwania,
cen rynkowych akcji Spółki w okresie sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania oraz
dostępnych publicznie informacji o aktualnych cenach rynkowych akcji wybranych spółek z dwóch sektorów, w których działa Spółka, to jest dostawców usług udostępniania centrów danych oraz dostawców usług telekomunikacyjnych.

Na potrzeby przygotowania niniejszego stanowiska, z zastrzeżeniem dokonania przeglądu zewnętrznych źródeł informacji i danych, o których mowa powyżej, Zarząd nie podjął żadnych czynności w celu uzyskania, zgromadzenia lub dokonania analizy jakichkolwiek danych, które nie pochodzą ze Spółki. Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność lub adekwatność informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł informacji i danych, które zostały wykorzystane na potrzeby sporządzenia niniejszego stanowiska.

Niniejsze stanowisko nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Każdy inwestor/akcjonariusz powinien dokonać własnej oceny warunków Wezwania, w tym zasięgnąć indywidualnej porady u swoich doradców posiadających właściwe kwalifikacje na potrzeby podjęcia decyzji o odpowiedzi na Wezwanie, a każda decyzja o sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie powinna być niezależną decyzją inwestycyjną każdego inwestora/akcjonariusza.

II. Plany strategiczne Wzywającego wobec Spółki

Zgodnie z dokumentem Wezwania, zamiarem Wzywającego jest wspieranie dalszego wzrostu organicznego Spółki w zakresie usług udostępniania centrów danych oraz usług telekomunikacyjnych. Dodatkowo Wzywający zakłada aktywny udział Spółki w konsolidacji regionalnej, poprzez przejęcia spółek o podobnym profilu działalności z krajów Europy Środkowej. Wzywający zamierza też dostosować strukturę bilansu spółki i wykorzystać dźwignię finansową w celu maksymalizacji zwrotu na kapitale własnym.

Zgodnie z treścią dokumentu Wezwania, intencją Wzywającego jest to, aby po przeprowadzeniu Wezwania nastąpiło zniesienie dematerializacji Akcji Spółki oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym GPW.

III. Stanowisko Zarządu dotyczące planów strategicznych Wzywającego

W ocenie Zarządu, plany strategiczne Wzywającego dotyczące Spółki zostały sformułowane w dokumencie Wezwania w sposób ogólny. Jednakże deklaracje Wzywającego o zamiarze wspierania dalszego wzrostu organicznego Spółki oraz jej aktywnego udziału w konsolidacji regionalnej poprzez przejęcia spółek o podobnym profilu działalności z krajów Europy Środkowej, w ocenie Zarządu, mogą stworzyć dla Spółki możliwości rozwoju prowadzonej przez nią działalności i przyczynić się do osiągnięcia celów strategicznych.

IV. Stanowisko Zarządu dotyczące lokalizacji działalności Spółki w przyszłości

W dokumencie Wezwania Wzywający nie zawarł informacji na temat wpływu Wezwania na miejsce prowadzenia działalności Spółki w przyszłości. Jednakże deklaracje Wzywającego zawarte w Wezwaniu w ocenie Zarządu świadczą o kontynuacji działalności Spółki w obecnej lokalizacji oraz o możliwości rozszerzenia terytorialnego działalności Spółki na inne kraje Europy Środkowej.

V. Stanowisko Zarządu dotyczące zatrudnienia w Spółce

W dokumencie Wezwania Wzywający nie zawarł informacji na temat wpływu Wezwania na zatrudnienie w Spółce. Jednakże, biorąc pod uwagę treść dokumentu Wezwania, w opinii Zarządu Wezwanie nie powinno wpłynąć negatywnie na stan zatrudnienia w Spółce.

W Wezwaniu wyrażona jest jedynie intencja Wzywającego, aby Maciej Krzyżanowski, obecny Prezes Zarządu Spółki, kontynuował pełnienie tej funkcji, a Tadeusz Czichon, założyciel Spółki i dotychczasowy Wiceprezes Zarządu, został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki w celu zapewnienia ciągłości nadzoru nad działalnością Spółki.

VI. Wpływ Wezwania na interes Spółki

W dokumencie Wezwania Wzywający nie zawarł informacji na temat wpływu Wezwania na interes Spółki. Jednakże deklaracje zawarte w Wezwaniu o zamiarze wspieranie dalszego wzrostu organicznego Spółki oraz jej aktywnego udziału w konsolidacji regionalnej wskazują na możliwości rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności, a zatem są zgodne z jej interesem.

VII. Stanowisko Zarządu dotyczące ceny za akcje Spółki zaproponowanej w Wezwaniu

W odniesieniu do ceny zaproponowanej w Wezwaniu, zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji Spółki proponowana w Wezwaniu, zgodnie z informacjami zawartymi w Wezwaniu, jest wyższa od:

średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynoszącej 12,02 złotych;
średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynoszącej 11,33 złotych;
ceny, jaką za Akcje zapłacił w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, wynoszącej 11,15 złotych.

Zarząd przeanalizował również publicznie dostępne informacje o aktualnych cenach rynkowych akcji wybranych porównywalnych spółek z sektora dostawców usług udostępniania centrów danych oraz usług telekomunikacyjnych.

Stosownie do wymogów art. 80 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, Zarząd stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w Wezwaniu w wysokości 12,40 zł za akcję mieści się w zakresie cen, które odpowiadają wartości godziwej Spółki.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu