Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 07/2014 z 23.04.2014

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmianie ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na skutek rozliczenia w dniu 16 kwietnia 2014 r. transakcji nabycia na rynku regulowanym akcji ATM S.A. W związku z tą transakcją łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadanych przez fundusze zarządzane przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne: ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „DFE”) przekroczyła próg 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału OFE posiadało łącznie 3 563 003 akcji Spółki, co stanowiło 9,8% kapitału zakładowego Spółki i dawało łącznie 3 563 003 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,8% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu transakcji OFE i DFE posiadają łącznie 4 063 003 akcji Spółki, co stanowi 11,18% kapitału zakładowego Spółki i daje łącznie 4 063 003 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi też 11,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem, OFE i DFE nie wykluczają w perspektywie 12 miesięcy od dnia przekroczenia udziału 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce dalszego nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu