Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 08/2014 z 13.05.2014

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na skutek rozliczenia w dniu 12 maja 2014 r. transakcji zbycia przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) akcji ATM S.A.

Bezpośrednio przed zmianą udziału Fundusz posiadał 1 821 059 akcji Spółki, co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego Spółki i dawało prawo do 1 821 059 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów.

W wyniku wyżej opisanego zbycia akcji Fundusz posiada 1 666 052 akcji Spółki, co stanowi 4,58% kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do 1 666 052 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu