Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 rokuPowołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 11/2015 z 21.05.2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwiększyło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki do sześciu osób oraz
powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Kingę Stanisławską.

Życiorys Pani Kingi Stanisławskiej zamieszczony został poniżej.

Kinga Stanisławska
Jest Partnerem Zarządzającym i Założycielem Experior Venture Fund, odpowiedzialnym za całokształt działalności Funduszu, w tym za pozyskiwanie i selekcję projektów, budowanie wartości spółek portfelowych, nadzór nad procesami wyjścia z inwestycji, nadzór nad pozyskiwaniem finansowania dłużnego przez spółki portfelowe oraz relacje pomiędzy inwestorami, Funduszem Kapitałowym i firmą zarządzającą.
Finansistka, prawnik. Zajmuje się bankowością od 16 lat i łączy doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej (fuzje i przejęcia, pozyskiwanie finansowania w formie emisji giełdowych, private equity, finansowanie dłużnego poprzez kredyty oraz emisje papierów dłużnych) oraz bezpośrednich inwestycji kapitałowych (private equity, mezzanine). Posiadania szerokie doświadczenie w doradztwie w procesach upadłościowych i układowych.
Przed założeniem Experior, była globalnym szefem telekomów, mediów oraz IT w Raiffeisen lnvestment w Wiedniu. Prace w bankowości rozpoczynała w Salomon Smith Barney (Citigroup) w Londynie, następnie zajmowała pozycje Managera w ING Barings również w Londynie, gdzie była odpowiedzialna za emisje akcji spółek pochodzących z krajów EMEA.W latach 2001-2007 jako Principal w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie oraz w Warszawie była odpowiedzialna za inwestycje w akcje i udziały na rynku prywatnym i publicznym, co-inwestycje z innymi funduszami PE oraz finansowanie strukturyzowane z sektora telekomów, mediów, nowych technologii oraz infrastruktury w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i we Wspólnocie Niepodległych Państw. Zajmowała się nadzorem właścicielskim nad wybranymi spółkami, w których inwestorem był EBOR.
Zasiada w Radzie Programowej Vital Voices Chapter Poland.

Edukacja:
Absolwentka Uniwersytetu w Manchester (UMIST).
Absolwentka Instytutu Wyższych Studiów Handlowych (IECS) w Strasbourgu.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończony The General Manager Programme 14 na Harvard Business School w Bostonie.

Języki: polski, angielski, francuski

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pani Kinga Stanisławska:

nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;
nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS;
spełnia warunki niezależnego Członka Rady Nadzorczej ATM S.A., określone w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

Komplet oświadczeń złożonych przez Panią Kingę Stanisławską znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atm.com.pl w zakładce: Firma/Władze spółki/Rada Nadzorcza.

podpisy:
Tadeusz Czichon – Prezes Zarządu,
Jacek Krupa – Wiceprezes Zarządu