Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 12/2015 z 21.05.2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 21 maja 2015 roku: uchwały zostały zawarte w załączonym pliku pdf.

W głosowaniu tajnym za wyborem Mirosława Panka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oddano 26 205 049 głosów, co stanowi 72,1% kapitału Spółki. „Za” oddano 15 990 304 głosów, przeciwko oddano 9 119 040 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1 095 705.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Nie podjęto innych uchwał poza wymienionymi w załączniku, nawet w sprawach porządkowych.

podpisy:
Tadeusz Czichon – Prezes Zarządu,
Jacek Krupa – Wiceprezes Zarządu