Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 14/2015 z 15.06.2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 czerwca 2015 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta.

Na podstawie art. 15 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2015 r. oraz badania sprawozdania finansowego za rok 2015 – spółkę Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. Sp. kK. z siedzibą w Warszawie, pl. Dąbrowskiego 1, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3887.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na jeden rok. Emitent korzystał z usług firmy Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. Sp. k. w roku 2014.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

podpisy:
Tadeusz Czichon – Prezes Zarządu,
Jacek Krupa – Wiceprezes Zarządu