Uzupełnienie wniosku Akcjonariusza dotyczącego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Raport bieżący 18/2015 z 30.11.2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2015 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza: ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie dotyczący uzupełnienia do projektów uchwał zgłoszonych do Spółki w dniu 17 listopada 2015 roku, a opublikowanych raportem bieżącym 17/2015. Wniosek złożony został na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
W załączonym pliku znajduje się treść projektów uchwał proponowanych w ramach punktu 5. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 grudnia 2015 r., zaś poniżej przedstawione zostały uzasadnienia zawarte w przedmiotowym wniosku Akcjonariusza.

„Pan Grzegorz Domagała pełnił swoje funkcje w Radzie Nadzorczej drugą kadencję i był zgłoszony do Rady przez akcjonariuszy-założycieli ATM, w tym Tadeusza Czichona.
Jednocześnie, zdaniem akcjonariusza, odwołanie jednej osoby z Rady Nadzorczej jest potrzebne, ponieważ zwiększanie ilości członków Rady Nadzorczej nie leży w interesie Spółki ze względu na zwiększenie kosztów jej funkcjonowania.
W drugiej ze zgłoszonych uchwał proponujemy wybór do Rady Nadzorczej ATM S.A. p. Tadeusza Czichona, współzałożyciela spółki ATM i jej wieloletniego Wiceprezesa Zarządu, a w ostatnim roku Prezesa Zarządu. Pan Tadeusz Czichon złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, ale deklaruje zamiar dalszego wspierania Spółki i uczestnictwa w zwiększaniu jej wartości poprzez aktywny udział w pracach Rady Nadzorczej ATM. Jego wiedza na temat Spółki, otoczenia rynkowego oraz szans i zagrożeń dla Spółki w związku z pomyślnym jej kierowaniem przez ostatnie 26 lat stanowi bezcenną wartość dla Spółki. Pan Tadeusz Czichon gwarantuje zabezpieczenie interesów akcjonariuszy przy dalszym dynamicznym rozwoju Spółki.
Jednocześnie, zdaniem akcjonariusza, zastąpienie Pana Grzegorza Domagały przez Pana Tadeusza Czichona, przyczyni się do wzmocnienia pozycji Rady Nadzorczej a przez to i Spółki poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia biznesowego proponowanego kandydata na dalszych etapach rozwoju Spółki. Proponowane zmiany będą korzystne dla Spółki również z uwagi na uniknięcie potrzeby rozszerzenia liczby Członków Rady Nadzorczej – co nie leży w interesie Spółki ze względu na zwiększenie kosztów jej funkcjonowania.
Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 400 §4 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść spółka. Ponieważ zgłoszony porządek obrad wynika ze zmian w Zarządzie spółki i ma na celu wprowadzenie adekwatnych zmian w składzie Rady Nadzorczej, które to zmiany są potrzebne i korzystne dla Spółki, wnioskujemy o podjęcie uchwały o poniesieniu tych kosztów przez Spółkę.”

podpisy:
Tadeusz Czichon – Prezes Zarządu,
Jacek Krupa – Wiceprezes Zarządu