Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Raport bieżący 01/2015 z 16.01.2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

W dniu dzisiejszym Zarząd ATM S.A. podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2014 w wysokości 20 gr na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 7 268 668,80 zł. Ze względu na konieczność poniesienia przez Spółkę znaczących wydatków inwestycyjnych do połowy 2015 roku i planowane uzyskanie znaczących dodatnich przepływów pieniężnych po zakończeniu inwestycji w drugiej połowie roku, Zarząd Emitenta będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch ratach:

  • pierwsza rata w wysokości 5 gr na jedną akcję w dniu 30 lipca 2015 roku,
  • druga rata w wysokości 15 gr na jedną akcję w dniu 15 grudnia 2015 roku.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu