Aviva OFE Aviva BZ WBK zgłosił żądanie umieszczenia nowych punktów w porządku obrad ZWZ ATM S.A. oraz projekty uchwał

Raport bieżący 06/2015 z 30.04.2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. („Spółka”) informuje, że Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwrócił się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 21 maja 2015 roku następujących punktów:

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
8. Wybory uzupełniające do składu Rady Nadzorczej Spółki o nowych jej członków.

W związku z powyższym nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 maja 2015 roku jest następujący:

1. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
– Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2014 r.,
– Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2014 dokonana przez Radę Nadzorczą;
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
4. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2014;
5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014;
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
8. Wybory uzupełniające do składu Rady Nadzorczej Spółki o nowych jej członków.

Projekty uchwał zgłoszone przez Aviva OFE stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Dokumenty te dostępne są także na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atm.com.pl w zakładce Inwestor/Walne Zgromadzenia.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

podpisy:
Tadeusz Czichon — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu