Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący 08/2015 z 11.05.2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym podpisała z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na kredyt nieodnawialny w wysokości 15 mln zł (dalej: „Umowa nr 1”). Wcześniej, dnia 21 listopada 2014 roku Spółka podpisała z tym samym bankiem aneks nr 3 do umowy z dnia 14 października 2011 na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 15 mln zł (dalej: „Umowa nr 2”). Łączna wartość obu wyżej wymienionych umów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Umowa nr 1 dotyczy kredytu przeznaczonego na zrefinansowanie 90% nakładów inwestycyjnych poniesionych na zakup sprzętu do Centrum Danych ATMAN w Warszawie. Uruchomienie kredytu może odbyć się do dnia 27 października 2016 roku. Odsetki od kredytu zostały określone na bazie stawki WIBOR 1M plus marża banku. Umowa kredytowa została zawarta do 27 października 2020 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

  • zastaw rejestrowy na sprzęcie IT przeznaczonym do serwerowni,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych,
  • cesja z polisy ubezpieczenia mienia od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych w zakresie
  • ubezpieczenia sprzętu,
  • oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.

Umowa nr 2 dotyczy kredytu przeznaczonego na wsparcie finansowe bieżącej działalności Spółki.
Odsetki od kredytu zostały określone na bazie stawki WIBOR 1M plus marża banku. Umowa kredytowa została zawarta do 10 lutego 2016 roku.

Umowy nie zawierają kar umownych, ani postanowień odbiegających od ustaleń typowych dla tego rodzaju umów.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu