Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej ATM S.A. zgłoszona przez akcjonariusza Spółki

Raport bieżący 09/2015 z 18.05.2015

Podstawa prawna: inne uregulowania

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że otrzymał zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 21 maja 2015 roku kandydatury Pani Kingi Stanisławskiej na niezależnego Członka Rady Nadzorczej ATM S.A. Kandydaturę tę zamierza zgłosić Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK.

Życiorys Pani Kingi Stanisławskiej znajduje się w załączniku do niniejszego raportu, jak również zamieszczony został na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atm.com.pl, w zakładce Inwestor/Walne Zgromadzenia/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 21.05.2015 r./Kandydaci do Rady Nadzorczej.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu