Objęcie przez ATM S.A. akcji w spółce Linx Telecommunications Holding B.V. poprzez wniesienie do niej posiadanych przez ATM S.A. akcji Linx Telecommunications B.V.

Raport bieżący 13/2016 z 31.03.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu 24/2007 z dnia 11.05.2007 r., Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło objęcie przez Emitenta akcji w spółce Linx Telecommunications Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie poprzez wniesienie do niej posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce Linx Telecommunications B.V. z siedzibą w Amsterdamie.

Podpisanie w dniu dzisiejszym aktu założycielskiego spółki Linx Telecommunications Holding B.V. jest elementem procesu, który ma na celu uporządkowanie i zoptymalizowanie struktury grupy kapitałowej Linx. W efekcie przeprowadzanych zmian zgrupowane zostaną osobno aktywa telekomunikacyjne oraz wykorzystywane na rzecz segmentu centrów danych. Podstawowe informacje na temat przeprowadzonej operacji są następujące:

  • umowa powołanej spółki holdingowej (Linx Telecommunications Holding B.V.) zawiera postanowienia tożsame z obowiązującymi dotychczas w spółce Linx Telecommunications B.V.,
    struktura udziałowców powołanej spółki jest tożsama z dotychczasową strukturą udziałowców Linx Telecommunications B.V. (wszyscy udziałowcy Linx Telecommunications B.V. wnieśli swoje udziały w tej spółce aportem do nowej spółki holdingowej),
  • kapitał zakładowy powołanej spółki jest równy kapitałowi zakładowemu spółki Linx Telecommunications B.V. i wynosi 250 000 EUR (podzielony jest na 25 000 000 udziałów o wartości 0,01 EUR każdy, z zastrzeżeniem, iż objętych zostało 13 105 671 udziałów),
  • Emitent objął w nowej spółce 2 754 612 udziałów.

W związku z powyższym spółka Linx Telecommunications Holding B.V. stała się właścicielem 100% udziałów w spółce Linx Telecommunications B.V.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że z punktu widzenia Spółki nie nastąpiła żadna zmiana w zakresie wartości posiadanych aktywów, jak również praw przysługujących Spółce w związku z posiadanymi udziałami w jednostce dominującej grupy Linx. Emitent w dalszym ciągu posiada 21,02% udziału w kapitale zakładowym jednostki dominującej grupy Linx (obecnie: Linx Telecommunications Holding B.V.). Przeprowadzona operacja jest dla Emitenta neutralna pod względem podatkowym, jak również nie wiąże się z poniesieniem innych kosztów.

Wartość udziałów Emitenta w Linx Telecommunications B.V. ujęta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 53 346 tys. zł, co stanowi ponad 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu