Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej ATM S.A. zgłoszone przez akcjonariusza Spółki

Raport bieżący 14/2016 z 20.04.2016

Podstawa prawna: inne uregulowania

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 25 kwietnia 2016 roku kandydatur Panów Cezarego Smorszczewskiego oraz Macieja Kowalskiego na Członków Rady Nadzorczej ATM S.A. Kandydatury te zamierza zgłosić MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu,
Mateusz Boguta — Prokurent