Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 17/2016 z 26.04.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 kwietnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira Kamińskiego.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że w dniu 25 kwietnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwiększyło liczbę członków Rady Nadzorczej do sześciu oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Cezarego Smorszczewskiego oraz Pana Macieja Kowalskiego.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w wyżej wymienionych sprawach weszły w życie z chwilą podjęcia.

Życiorysy Panów Cezarego Smorszczewskiego oraz Macieja Kowalskiego zamieszczone zostały poniżej.

Cezary Smorszczewski
Pan Cezary Smorszczewski jest Prezesem Zarządu, Partnerem Zarządzającym oraz akcjonariuszem (posiada ponad 15 proc. akcji) notowanej na giełdzie Private Equity Managers S.A., spółki zarządzającej funduszami specjalizującymi się w inwestycjach w przedsiębiorstwa tzw. cyfrowej
gospodarki (głównie sfera Internetu i nowych technologii) z regionu CEE. Doświadczenie zdobywał w bankowości (Bank Handlowy w Warszawie S.A., Pekao S.A., Alior Bank S.A.), w PKN Orlen S.A., a także w pracy naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany na Uniwersytecie w Chicago, ukończył podyplomowe studia w zakresie Międzynarodowego Prawa Handlowego na Uniwersytecie Europejskim w Turynie, tytuł magistra prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz tytuł magistra inżyniera Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Ukończył szereg szkoleń i kursów z zakresu inwestycji i bankowości. W ciągu 25-letniej kariery zawodowej zasiadał w Zarządach i Radach Nadzorczych największych polskich spółek.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Cezary Smorszczewski:

  • nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;
  • wedle jego najlepszej wiedzy i rozeznania nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Maciej Kowalski
Pan Maciej Kowalski jest Partnerem Inwestycyjnym w Private Equity Managers SA, Wiceprezesem Zarządu w ABC Data S.A., członkiem rad nadzorczych spółek Morele.net Sp. z o.o., UAB Pigu, Optizen Labs S.A. oraz Genomed S.A. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami oraz bankowości inwestycyjnej zdobyte w ramach współpracy z funduszami private equity, firmami inwestycyjnymi, konsultingowymi oraz międzynarodowymi korporacjami. Prowadził kilkadziesiąt transakcji sprzedaży, zakupu i połączeń spółek w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Niemczech i krajach byłej WNP. Posiada szerokie doświadczenie w sektorze telekomunikacji oraz nowych technologii. W latach 2010-2011 zajmował stanowisko M&A Manager w Orange Polska, gdzie był odpowiedzialny za koordynację projektów M&A, w tym m.in. był członkiem zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż spółki Emitel (wiodącego operatora infrastruktury radiowo-telewizyjno-telekomunikacyjnej w Polsce). Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Maciej Kowalski:

  • nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;
  • wedle jego najlepszej wiedzy i rozeznania nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Komplet oświadczeń złożonych przez nowych członków Rady Nadzorczej Spółki znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atm.com.pl w zakładce: Firma/Władze spółki/Rada Nadzorcza.

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu