Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A., przejęcie obowiązków Komitetu Audytu przez całą Radę Nadzorczą

Raport bieżący 03/2016 z 14.03.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki wybrała na nowego Przewodniczącego RN Panią Kingę Stanisławską, zaś na nowego Zastępcę Przewodniczącego RN — Pana Jacka Osowskiego. Poprzedni Przewodniczący RN — Pan Mirosław Panek — złożył rezygnację w dniu 4 marca br. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2016), zaś dotychczasowym Zastępcą Przewodniczącego RN była Pani Kinga Stanisławska.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o rozwiązaniu Komitetu Audytu, co oznacza, iż obowiązki Komitetu Audytu będą od chwili podjęcia ww. uchwały wykonywane kolegialnie przez całą Radę Nadzorczą Spółki.

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu