Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 31/2016 z 07.06.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje informację o otrzymanym w dniu wczorajszym wniosku od Nationale-Nederlanden OFE (dalej: „Fundusz”) dotyczącym umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
– Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 r.,
– Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2015 dokonana przez Radę Nadzorczą;
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2015;
Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015;
Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015;
Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

Do pierwotnego porządku obrad dodany został na wniosek Funduszu punkt 7.: „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki”.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem, celem podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków RN Spółki jest podwyższenie ich wynagrodzenia, tak aby odzwierciedlało ono nakład ich pracy i było adekwatne do wagi pełnionej w Spółce funkcji członka RN.

Dodatkowo we wniosku Funduszu poinformowano, że projekt uchwały zostanie przesłany Spółce przez Fundusz przed ZWZ.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Członek Zarządu ds. finansowych