Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 36/2016 z 12.07.2016 godz. 13:06

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że na podstawie § 15 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała w dniu dzisiejszym wyboru podmiotu do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2016 r. oraz badania sprawozdania finansowego za rok 2016. Wybranym podmiotem jest spółka Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Sobieskiego 104, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3887.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na jeden rok. Emitent korzystał z usług firmy Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. Sp. k. w latach 2014-2015 – przeprowadzała ona przeglądy oraz badania odpowiednio półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu