Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki

Raport bieżący 39/2016 z 23.09.2016 godz. 15:45

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została dokumentacja związana z refinansowaniem zadłużenia Spółki. Stronami transakcji są Spółka (jako kredytobiorca) oraz banki: mBank S.A. jako agent kredytu i pierwotny kredytodawca oraz Bank Zachodni WBK S.A. jako agent ds. zabezpieczeń i pierwotny kredytodawca („Banki”). Celem transakcji jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego Spółki poprzez dostosowanie wielkości i struktury finansowania kapitałem obcym do potrzeb Emitenta. Dodatkowo konsolidacja całkowitego zadłużenia ATM S.A. w ramach konsorcjum dwóch instytucji finansujących przełoży się na zmniejszenie ciężaru operacyjnego związanego z obsługą bieżącą długu. Jednym z elementów przedmiotowej transakcji jest przedterminowa spłata dotychczasowego zadłużenia z tytułu wszystkich kredytów udzielonych Spółce przez banki: mBank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Millennium S.A. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Zadłużenie finansowe z tytułu leasingów nie zostało objęte refinansowaniem — Spółka będzie spłacać swoje zobowiązania z tego tytułu zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.
Podpisana w dniu dzisiejszym umowa kredytów i linii gwarancyjnej („Umowa Kredytów”) obejmuje:

 • 5-letni kredyt terminowy w maksymalnej wysokości do 110.000.000 PLN,
 • 5-letni kredyt terminowy inwestycyjny w maksymalnej wysokości do 20.000.000 PLN;
 • 2-letni kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej wysokości do 20.000.000 PLN;
 • linie gwarancyjne do maksymalnej wysokości 6.000.000 PLN.
  Dodatkowo Spółka zawarła z Bankami umowy, na podstawie których zawarte zostaną transakcje zabezpieczające przed ryzykiem zmiany stopy procentowej.

Przeznaczeniem ww. finansowania jest:

 • spłata całości dotychczasowego zadłużenia (za wyjątkiem leasingów);
 • finansowanie lub refinansowanie do 100% nakładów inwestycyjnych;
 • finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki;
 • wystawianie gwarancji związanych z działalnością operacyjną Spółki.

Spółka przewiduje, że pierwsze uruchomienie środków powinno nastąpić najpóźniej do końca września 2016 roku.
Z tytułu zawarcia przedmiotowej transakcji Spółka poniesie standardowe dla tego typu umów koszty, w tym koszty jednorazowe, jak również będzie ponosiła bieżące koszty obsługi zadłużenia — odsetki od kredytu zostały określone na bazie stawki WIBOR 1M plus marża banków. Z tytułu przedterminowej spłaty dotychczasowego zadłużenia Spółka nie poniesie żadnych kosztów.

Zabezpieczenie transakcji refinansowania obejmuje standardowy dla tego typu transakcji zakres, w tym:

 • ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki;
 • ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach ruchomych Spółki;
 • ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na rachunkach bankowych Spółki;
 • umowa cesji globalnej praw z kontraktów handlowych.

Umowy nie zawierają kar umownych, ani postanowień odbiegających od ustaleń typowych dla tego rodzaju umów.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu