Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący 04/2016 z 24.03.2016

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) o zmniejszeniu przez fundusze inwestycyjne przez nie zarządzane stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów doszło w wyniku rozliczenia transakcji pakietowej sprzedaży 2 226 873 sztuk akcji Spółki z dnia 22 marca 2016 r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 2 226 873 akcji Spółki, stanowiących 6,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania 2 226 873 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,13% ogólnej liczby głosów.

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 36 343 344 i jest tożsama z ogólną liczbą głosów.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej (…) w stosunku do akcjonariuszy.

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu