Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 41/2016 z 17.10.2016 godz. 18:18

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymany w dniu dzisiejszym wniosek od MCI.PrivateVentures FIZ (dalej: „MCI PV FIZ”).
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 listopada 2016 roku przedstawia się następująco:

Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pierwotnego porządku obrad dodane zostały na wniosek MCI PV FIZ punkty 6. i 7.: „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.”.

W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się również zawarte w ww. wniosku projekty uchwał.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu