Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 45/2016 z 07.11.2016 godz. 16:17

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 listopada br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Wierdaka.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w wyżej wymienionej sprawie weszła w życie z chwilą podjęcia.

Życiorys Pana Łukasza Wierdaka zamieszczony został poniżej.

Łukasz Wierdak
Pan Łukasz Wierdak jest Dyrektorem Inwestycyjnym w Private Equity Managers S.A. Aktualnie prowadzi projekty inwestycyjne dla funduszu buyoutowego MCI.EuroVentures 1.0. i jest zarządzającym funduszem typu early stage Helix Ventures Partners. Doświadczenie zawodowe zdobywał w branżach private equity oraz bankowości inwestycyjnej w Warszawie i Londynie, pracując dla uznanych instytucji, takich jak Citigroup, Penta Investments oraz CAG. W trakcie pracy zawodowej był zaangażowany w około 20 projektów inwestycyjnych, zarówno po stronie zakupowej jak i sprzedażowej (w roli właściciela lub doradcy), z których ponad 10 zakończyło się finalizacją transakcji. W ciągu 10-letniej kariery zawodowej zasiadał w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek portfelowych funduszy private equity. Studiował finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz zarządzanie międzynarodowe w ramach programu CEMS MIM w HEC Paris.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Łukasz Wierdak:

  • nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;
  • wedle jego najlepszej wiedzy i rozeznania nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Komplet oświadczeń złożonych przez nowego członka Rady Nadzorczej Spółki znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atman.com.pl w zakładce: Firma/Władze spółki/Rada Nadzorcza.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu