Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 01/2017 z 11.01.2017 godz. 16:24

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 11 stycznia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Smorszczewskiego.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że w dniu 11 stycznia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na pięciu oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Czechowicza.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w wyżej wymienionych sprawach weszły w życie z chwilą podjęcia.

Życiorys Pana Tomasza Czechowicza zamieszczony został poniżej.

Tomasz Czechowicz
Pan Tomasz Czechowicz jest założycielem i współwłaścicielem oraz Partnerem Zarządzającym w MCI Capital S.A. jednym z czołowych europejskich funduszy private equity, specjalizującym się w inwestycjach w nowe technologię oraz cyfryzację. W latach 1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer SA – wiodącego producenta komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Tomasz Czechowicz:

  • nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;
  • wedle jego najlepszej wiedzy i rozeznania nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Komplet oświadczeń złożonych przez nowego członka Rady Nadzorczej Spółki znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atm.com.pl w zakładce: Firma/Władze spółki/Rada Nadzorcza.

podpisy:
Robert Zaklika — Wiceprezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu