Uchwała o wypłacie dywidendy przez Linx Telecommunications Holding B.V.

Raport bieżący 09/2017 z 24.03.2017 godz. 16:37

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że Walne Zgromadzenie Linx Telecommunications Holding B.V. (dalej: „Linx”) podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy. Wartość dywidendy ustalono na 0,40 EUR na akcję, co przy łącznej liczbie wszystkich akcji wynoszącej 13 105 671 szt. oznacza 5 242 269 EUR całkowitej dywidendy. Spółka posiada 2 754 612 szt. akcji Linx (21,02% udziału w kapitale zakładowym), a zatem na Emitenta przypada 1 101 845 EUR ww. dywidendy. Termin wypłaty dywidendy ustalony został na 21 kwietnia br.

Dywidenda ma charakter zaliczkowy (interim dividend), ze względu na fakt, iż roczne sprawozdanie finansowe Linx za 2016 rok nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie tej spółki.

Dywidenda związana jest z faktem finalizacji przez Linx transakcji sprzedaży telekomunikacyjnej części biznesu do spółki CITIC Telecom International CPC Limited z siedzibą w Hong Kongu, o której to transakcji Emitent informował w raportach okresowych za I kwartał oraz za I półrocze 2016 roku.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu