Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V.

Raport bieżący 10/2017 z 11.04.2017 godz. 17:27

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V. (dalej: „Linx”). Ww. decyzja została podjęta na skutek przeprowadzenia testu na utratę tzw. wartości użytkowej udziałów Emitenta w Linx w oparciu o materiały otrzymane od Zarządu Linx (w tym: projekcje finansowe na lata 2017-2018). Test przeprowadzony został na dzień bilansowy 31.12.2016, a efekty zmiany wyceny udziałów Emitenta w Linx ujęte zostaną w sprawozdaniu finansowym ATM S.A. za 2016 rok.

Na podstawie ww. testu oszacowano wartość użytkową udziałów Emitenta w Linx na dzień 31.12.2016 r. na 41,1 mln zł, w związku z czym odpis aktualizujący wyniósł 16,9 mln PLN.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu