Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 13/2017 z 08.05.2017 godz. 15:23

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymany w dniu dzisiejszym wniosek od MCI.PrivateVentures FIZ (dalej: „MCI PV FIZ”).
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 maja 2017 roku przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2016 r.,
  – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2016 dokonana przez Radę Nadzorczą;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2016;
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016;
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pierwotnego porządku obrad dodane zostały na wniosek MCI PV FIZ punkty 11. i 12.: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki” oraz „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się również zawarte w ww. wniosku projekty uchwał.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu