Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 14/2017 z 31.05.2017 godz. 14:36

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na od pięciu do sześciu oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Sieluka.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w wyżej wymienionych sprawach weszły w życie z chwilą podjęcia.

Życiorys Pana Piotra Sieluka zamieszczony został poniżej.

Piotr Sieluk ma 20-letnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w branży telekomunikacyjnej, private equity oraz konsultingowej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w dziale doradztwa biznesowego firmy Deloitte&Touche. Następnie związany był z EVIP International oraz PricewaterhouseCoopers, gdzie zajmował się projektami z zakresu prywatyzacji oraz fuzji i przejęć. W latach 2003-2005 pracował dla Energis Polska, jednego z pierwszych alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych w kraju, będąc odpowiedzialnym za strategię oraz rozwój spółki. Po przejęciu Energis Polska przez grupę GTS związał się z funduszem inwestycyjnym Gravitas Management. W okresie 2005-2008 fundusz zaangażował się kapitałowo w spółki z branży budowlanej, w których pełnił rolę dyrektora finansowego oraz CEO. Od roku 2008 objął stanowisko CEO w firmie GTS Polska i był odpowiedzialny za budowę wartości polskiej części Grupy GTS CE dla konsorcjum polskich i amerykańskich funduszy private equity. Funkcję tą piastował do momentu sprzedaży spółki grupie Deutsche Telekom w 2014 roku. W okresie ostatnich 2 lat kierował słowackim operatorem telekomunikacyjnym BENESTRA s.r.o. Piotr jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz posiada dyplom MBA University of Minnesota.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Piotr Sieluk:
– nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;
– wedle jego najlepszej wiedzy i rozeznania nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Komplet oświadczeń złożonych przez nowego członka Rady Nadzorczej Spółki znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atman.pl w zakładce: Firma/Władze spółki/Rada Nadzorcza.

podpisy:
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu,
Mateusz Boguta — Prokurent