Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 15/2017 z 31.05.2017 godz. 14:41

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 maja 2017 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  • ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych — 9 119 040 głosów, 28,6% na ZWZ, 25,1% ogółem;
  • MCI.PRIVATEVENTURES Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek subfunduszu MCI.EUROVENTURES 1.0) – 8 827 404, 27,7% na ZWZ, 24,3% ogółem;
  • NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny — 7 153 883 głosów, 22,4% na ZWZ, 19,7% ogółem;
  • AAW III Sp. z o.o. — 2 243 066, 7,0% na ZWZ, 6,2% ogółem;
  • PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny — 2 066 831 głosów, 6,5% na ZWZ, 5,7% ogółem.

podpisy:
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu,
Mateusz Boguta — Prokurenta