Uchwała o wypłacie dywidendy przez Linx Telecommunications Holding B.V.

Raport bieżący 30/2017 z 14.09.2017 godz. 16:54

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że Walne Zgromadzenie Linx Telecommunications Holding B.V. (dalej: „Linx”) w dniu 12.09.2017 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy. Wartość dywidendy ustalono na 0,25 EUR na akcję. Spółka posiada 2 754 612 szt. akcji Linx i przypada na nią 688 703 EUR ww. dywidendy. Termin wypłaty dywidendy ustalony został na miesiąc od dnia podjęcia uchwały przez WZ Linx.

Przedmiotowa dywidenda jest drugą w bieżącym roku uchwaloną przez WZ Linx dywidendą zaliczkową, związaną ze sprzedażą części telekomunikacyjnej tej spółki, o której to transakcji Emitent informował w raportach okresowych za I kwartał oraz za I półrocze 2016 roku (informacje o poprzedniej dywidendzie Emitent przekazał w ramach RB 9/2017 z dn. 24.03.2017 r.).

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu