Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Raport bieżący 46/2017 z 24.11.2017 godz. 19:00

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza: AAW III Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w najbliższym dopuszczalnym prawem terminie. Wniosek złożony został na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

W załączonym do niniejszego raportu pliku znajduje się skan wyżej wymienionego wniosku.

O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu