Korekta raportu bieżącego nr 1/2012

Raport bieżący 01/2012 z 25.01.2012 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od biegłego rewidenta z PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sprostowanie opinii z badania poprawności i rzetelności planu podziału w zakresie określonym w art. 538 KSH, w której zostały zidentyfikowane 2 oczywiste pomyłki pisarskie.

Sprostowanie opinii biegłego, którą spółka opublikowała w dn.5.01.2012 r. w raporcie bieżącym nr 1/2012, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu