Szacunkowe wyniki finansowe ATM S.A. za 2019 rok

Raport bieżący 02/2020 z 06.03.2020 r. godz. 17.13

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 16.2019 z dnia 20.05.2019 r., przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Spółki za rok 2019 oraz ich porównanie z prognozą wyników opublikowaną w wyżej wymienionym raporcie bieżącym. Prognoza za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku obejmowała: przychody ze sprzedaży ATM S.A. na poziomie 148 mln zł oraz zysk EBITDA na poziomie 58,5 mln zł. Wartości osiągnięte przez Spółkę w 2019 roku wyniosły odpowiednio: 150,1 mln zł przychodów (1,5% powyżej prognozy oraz 9,9% wzrostu rok-do-roku) oraz 59,7 mln zł zysku EBITDA (2,1% powyżej prognozy oraz 24,1% wzrostu rok-do-roku). Przekroczenie prognozy zrealizowane zostało przede wszystkim dzięki wyższym niż zakładane przychodom (oraz zyskowi ze sprzedaży) z Segmentu Usług Centrów Danych (w tym w szczególności: z usług dzierżawy serwerów dedykowanych oraz chmury obliczeniowej).

Powyższe wartości zaprezentowane zostały przy założeniu pominięcia wpływu wdrożenia MSSF 16 „Leasing” na wyniki Spółki, tj. dla zachowania porównywalności z wynikami publikowanymi przez Spółkę za okresy zakończone przed 1 stycznia 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje również, że wyżej przedstawione szacunkowe wyniki za rok 2019 nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu rocznego za 2019 rok zawierającego wyniki zbadane przez audytora zaplanowana została na 30.04.2020 roku.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu