Rejestracja przez sąd zmiany statutu ATM S.A.

Raport bieżący 03/2019 z 05.02.2019 r. godz. 11.55

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31.01.2019 r. o zmianie statutu Spółki.

Wyżej wymienione zmiany statutu, wynikające z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.10.2018 r., zostały przytoczone poniżej:

1. Po § 6 dodano §6a w brzmieniu:

„§6a
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.657.256 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 1.744.480 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,95 złotych każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Akcje serii C pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”

2. W dotychczasowym § 7 statutu Spółki po ust. 4 dodano ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Akcje imienne Spółki mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, na wniosek akcjonariusza posiadającego dane akcje imienne Spółki.”

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu