Zawarcie umowy dotyczącej budowy budynku serwerowni

Raport bieżący 06/2020 z 30.04.2020 r. godz. 13.10

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa pomiędzy Spółką a konsorcjum firm TOTALBUD S.A. z siedzibą w Warszawie i AdBuild sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kielcach. Przedmiotem umowy jest wykonanie budowy budynku serwerowni F6 na terenie ATM S.A. w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a/Jubilerskiej 8 (dalej: „Budynek”). Realizacja przedmiotu umowy przewidziana została w terminie do dnia 24 września 2021 roku, przy czym zgodnie z bazowym harmonogramem robót Emitent przewiduje zakończenie prac budowlanych na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 roku.
Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy wynosi 18,7 mln zł netto.
Umowa nie zawiera kar umownych, ani innych postanowień odbiegających od ustaleń typowych dla tego rodzaju umów.
Realizacja dodatkowych robót budowlanych oraz wszelkich innych prac związanych z umieszczeniem w Budynku m.in. infrastruktury elektroenergetycznej, teleinformatycznej czy klimatyzacyjnej oraz wszelkich innych urządzeń, instalacji, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwerowni w Budynku będzie przedmiotem odrębnych umów.
Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli Spółce zwiększyć podaż oferowanej klientom powierzchni kolokacyjnej netto o ok. 1 500 m2 netto.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu