Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku

Raport bieżący 07/2020 z 11.05.2020 r. godz. 15.27

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W dniu dzisiejszym Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia całego zysku netto Spółki ATM S.A. za 2019 r. w wysokości 6 013 657 zł na kapitał rezerwowy. Powyższa rekomendacja motywowana jest aktualną sytuacją finansową Spółki.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu