Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V.

Raport bieżący 08/2018 z 13.04.2018 r. godz. 14.16

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odwróceniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V. (dalej: „Linx”). Ww. decyzja została podjęta na skutek przeprowadzenia testu na utratę tzw. wartości użytkowej udziałów Emitenta w Linx w oparciu o materiały otrzymane od Zarządu Linx (w tym: projekcje finansowe na lata 2018-2019). Test przeprowadzony został na dzień bilansowy 31.12.2017, a efekty zmiany wyceny udziałów Emitenta w Linx ujęte zostaną w sprawozdaniu finansowym ATM S.A. za 2017 rok.

Na podstawie ww. testu oszacowano wartość użytkową udziałów Emitenta w Linx na dzień 31.12.2017 r. na 52,2 mln zł, tj. o 11,1 mln zł więcej niż na koniec 2016 r.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu