Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zmiany osób uprawnionych z programu motywacyjnego

Raport bieżący 08/2019 z 19.03.2019 r. godz. 13.58

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku w sprawie emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, uprawniających do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki oraz w związku ze złożeniem przez Pana Sławomira Koszołko w dniu 19 marca 2019 roku rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza zrewidowała listę osób uprawnionych do otrzymania warrantów subskrypcyjnych na podstawie i pod warunkami określonymi w programie motywacyjnym oraz liczbę przydzielanych tym osobom warrantów w poszczególnych transzach. Daty transz oraz łączna  liczba warrantów w transzach nie uległy zmianie.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu