Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący 09/2019 z 20.03.2019 r. godz. 11.05

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie par. 11 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu