Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 12/2018 z 09.05.2018 r. godz. 20.31

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Saturn TFI S.A., działającego w imieniu i na rzecz ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz”), zawiadomienie o powołaniu z dniem dzisiejszym Pana Przemysława Czichona na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzeniu mu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wyżej wymienione powołanie nastąpiło w wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego Funduszowi na podstawie par. 13 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki.

Pozostałe informacje dotyczące Pana Przemysława Czichona – wymagane przez odpowiednie przepisy prawa – zostaną przekazane przez Spółkę niezwłocznie po ich otrzymaniu od Funduszu.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu