Rejestracja przez sąd zmiany statutu ATM S.A.

Raport bieżący 12/2019 z 04.04.2019 r. godz. 13.44

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.03.2019 r. o zmianie statutu Spółki.
Wyżej wymienione zmiany statutu, wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.02.2019 r., zostały przytoczone poniżej:

Dotychczasowy § 13 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do sześciu osób.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób.”

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu