Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku

Raport bieżący 14/2018 z 29.05.2018 r. godz. 15.50

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

W dniu dzisiejszym Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonania podziału zysku netto Spółki ATM S.A. za 2017 r. w wysokości 27.997.402,44 zł w następujący sposób:

  • kwotę w wysokości 9.790.946,16 zł przeznaczyć na pokrycie straty za rok 2016,
  • kwotę w wysokości 18.206.456,28 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Powyższa rekomendacja motywowana jest aktualną sytuacją finansową Spółki.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu