Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta

Raport bieżący 14/2019 z 18.04.2019 r. godz. 14.56

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o rozpoczęciu przeglądu przez Emitenta opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta.  Podczas przeglądu będą rozważane przez Zarząd różne opcje strategiczne w odniesieniu do obszarów biznesowych Emitenta, w szczególności poszukiwanie celów akwizycyjnych, poszukiwanie partnerów do joint venture, poszukiwanie inwestorów strategicznych lub dokonanie transakcji o innej strukturze oraz analiza sposobów wykorzystania ewentualnie pozyskanych aktywów lub środków, jak również brak działań Emitenta związanych z wyżej wymienionymi opcjami. Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu