Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 15/2012 z 23.03.2012 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 23 marca 2012 roku. Uchwały zostały zawarte w poniższym pliku pdf.

W związku ze złożeniem przez Pełnomocnika jednego z Akcjonariuszy i przyjęciem przez Walne Zgromadzenie wniosku o przerwę w obradach do dnia 17 kwietnia 2012 roku do godziny 10:00 Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2012 roku nie rozpatrywało uchwał objętych ogłoszonym porządkiem obrad.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Wiceprezes Zarządu
Anna Bugajska — Prokurent